II OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

O PUCHAR WÓJTA GMINY DYWITY

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

O PUCHAR WÓJTA GMINY DYWITY

 

Otwarta Szosowa Liga Kolarska

o Puchar Warmii i Mazur

Patronat Honorowy:

Radosław Król - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

19.05.2024r. DYWITY

 

1. CEL IMPREZY.

Celem imprezy jest popularyzacja kolarstwa.

Integracja młodzieży i seniorów poprzez sport.

2. ORGANIZATOR.

KK Warmia Dywity

- Gmina Dywity

- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS

- Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski,

- Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy

3. TERMIN I MIEJSCE.

Wyścig zostanie rozegrany w dniu 19.05.2024 r. w Dywitach wg. Programu poniżej.

Start – Meta: ul Spółdzielcza, Biuro zawodów: Stadion ul. Różana 2a – czynne od godz. 8:00

4. PRAWO STARTU mają zawodnicy kategorii: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, Open Mężczyzn (Junior, elita, amatorzy), Masters (I –35 lat do 44, II – 45 – 54, III - 55 i powyżej), Open Kobiety ( Juniorka, elita, amatorki, ), Masters (I –35 lat do 44, II – 45 – 54, III - 55 i powyżej).

W ramach zawodów dodatkowo zostanie rozegrany wyścig dla dzieci (na dystansie jednego okrążenia). Start Dzieci po wypełnieniu zgody opiekuna prawnego w biurze zawodów.

Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma od organizatora numer startowy, który upoważnia do startu w wyścigu w danej kategorii.

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU.

Wyścig odbędzie się przy ruchu zamkniętym, pomiędzy poszczególnymi wyścigami trasa będzie czasowo udostępniona dla ruchu lokalnego.

Program Wyścigu

10.00 – Odprawa techniczna – Biuro zawodów

10.30 – Uroczyste Otwarcie Wyścigu – Start / Meta (Stadion)

11.00 – start kat. Dzieci – 1 okrążenie (1340m)

11.15 - start kat. Żak, Żaczka, Młodziczka – 7 okrążeń (9380m)

12.00 - start kat. Młodzik, Juniorka Młodsza, Junior Młodszy – 14 okrążeń (18760m)

13.00 – start kat. Open, Masters, Amator – 30 okrążenia (40200m)

14.30 – Zakończenie, podsumowanie, wręczenie nagród

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewielkich zmian w programie minutowym w

trakcie zawodów w zależności od ilości zawodników startujących w danej kat. wiekowej.

6. NAGRODY WYŚCIGU.

-Pierwszy trzech zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych otrzyma puchary i dyplomy
- Dzieci otrzymają nagrody

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

Organizatorzy zabezpieczą posiłek regeneracyjny dla

zarejestrowanych uczestników wyścigu.

7. Otwarta Szosowa Liga Kolarska o Puchar Warmii i Mazur

TERMINY I MIEJSCA

19.05.2024 – Dywity,

25.05.2024 – Kalinowo

6.07.2024 – Biskupiec (jazda indywidualna na czas)

7.07.2024 – Biskupiec

31.08.2024 – Stawiguda

 

KLASYFIKACJE LIGOWE

Indywidualna dla kategorii: żak, żaczka, młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, Open Mężczyzn (Junior, elita, amatorzy), Masters (I –35 lat do 44, II – 45 – 54, III - 55 i powyżej), Open Kobiety ( Juniorka, elita, amatorki, ), Masters (I –35 lat do 44, II – 45 – 54, III - 55 i powyżej).

Tytuł Mistrza Ligi 2024 zdobędzie ten zawodnik, który w wyścigach ujętych do klasyfikacji uzyska największą liczbę punktów wg klucza ( dla wszystkich kategorii osobno):

1 miejsce-15 pkt, 2 miejsce-12 pkt, 3 miejsce- 9 pkt, 4 miejsce- 7 pkt, 5 miejsce – 6 pkt, 6 miejsce 5 pkt, 7 miejsce 4 pkt, 8 miejsce 3 pkt, 9 miejsce 2 pkt, 10 miejsce-1 pkt.

W przypadku kiedy dwóch lub więcej zawodników uzyska tę samą liczbę punktów o kolejności decydować będą wyniki w jeździe indywidualnej na czas.

NAGRODY - LIGA

Za zajęcie miejsc 1-3 w Lidzie w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe (wartość rzeczowa - uzależniona od pozyskanych środków przez organizatora)

Nagrody w poszczególnych wyścigach uzależnione od bezpośredniego organizatora i podane w indywidualnych regulaminach.

8. ZASADY FINANSOWANIA.

Startowe zgodnie z przepisami PZKOL w 2024 r. oraz regulaminem imprezy – płatne na konto: 18 8838 1031 2006 0319 0083 0003 w terminie do 16 maja 2024 r. .

- Młodzik – 15.00 zł.,

- Junior młodszy – 20.00 zł.,

- junior – 30.00 zł.,

- ELITA, – 40.00 zł.,

- Masters, amator – 80.00 zł.

Zawodniczy kategorii masters i amator mogą opłacić cały cykl w kwocie 320 zł.

Startowe opłacane w dniu zapisów:

- Młodzik – 30.00 zł.,

- Junior młodszy – 40.00 zł.,

- junior – 60.00 zł.,

- ELITA, – 80.00 zł.,

- Masters, amator –100 zł

9. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW

Wyłącznie drogą elektroniczną na adres: https://superczas.pl w terminie do 16 maja 2024 godz. 23:59

W uzasadnionych przypadkach na 2 godziny przed startem w biurze zawodów.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby od OC i NW.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione oraz wypadki na trasie wyścigu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia wyścigów w razie małej ilości startujących.

- We wszystkich sprawach spornych decydować będzie sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

- Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyścigu jest Tadeusz Srebrowski Prezes KK Warmia Dywity, tel. 510 041 390 e-mail - warmiadywity@gmail,com

Pomoc medyczna: Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Zawodnicy startują we wszystkich wyścigach ligowych ze stałymi numerami startowymi w oraz sztywnym numerem z chipem, umieszczonym pod siodełkiem, które dostarczy organizator cyklu w dniu rozgrywania pierwszego wyścigu. Opłata za duplikat – 20 zł. O konieczności wydania duplikatu należy powiadomić: Janusz Szczawiński nr tel. 607200731, na co najmniej 5 dni przed planowanym wyścigiem.

- istnieje możliwość dołączenia do Ligi w trakcie jej trwania, o chęci dołączenia należy powiadomić: Janusza Szczawińskiego nr tel. 607200731, na co najmniej 5 dni przed planowanym wyścigiem.

- W lidze uczestniczą pełnoletni, którzy wpisując się na listę startową potwierdzają, że ich stan zdrowia pozwala na udział w wyścigu szosowym. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na start i oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w wyścigach kolarskich. Pozostali zgodnie z przepisami PZKOL

- Interpretacja zapisów regulaminu należy wyłącznie do organizatora Ligi Szosowej

 

Regulamin zatwierdzony przez Warmińsko-Mazurski Związek Kolarski w dniu 17.04.2024 R.

Kolarstwo to pasja, rywalizacja i przygoda. Odkryj z nami fascynujący świat zawodów i emocjonujących wydarzeń kolarskich.