WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

 

3-5 WRZEŚNIA

MMM NAPIWODA - NIDZICA

 

11 września 2021

Stawiguda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMZKol

ul.Kołobrzeska 13,

10-444 Olsztyn

WP_20190202_10_00_10_Pro 111111111111111111111111111

 

51060099_1076410649406273_260566328589418496_n

 

marco pantani

 

glowna

 

Uchwała nr 2/ 2019

Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego

z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie przynależności do WMZKol.

 

 1. Na podstawie zapisów par.11 do 14 Statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego należy do dnia 1 maja 2019 r. przeprowadzić weryfikację klubów, stowarzyszeń i organizacji zrzeszonych w WMZKol.
 2. Pozytywny wynik weryfikacji następuje wtedy, kiedy klub, stowarzyszenie lub organizacja spełni łącznie następujące warunki:
 • Prowadzi szkolenie w zakresie sportu kolarskiego w konkurencjach zarejestrowanych w UCI.
 • Bierze udział w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez WMZKol.
 • Regularnie opłaca składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez WMZKol.
 • Nie ma zaległości finansowych wobec WMZKol.
 • Przestrzega Statut, regulaminy i decyzje władz WMZKol.
 • Wypełni ankietę weryfikacyjną.
 1. Wykonanie uchwały powierza się Panu Januszowi Szczawińskiemu.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019

Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wyznaczenia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego.

 

 1. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego na dzień 8 lutego 2019 r.godz. 12:00 – w pierwszym terminie i na dzień 8 lutego 2019 r.godz. 12:30 - w drugim terminie, w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie.
 2. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego uczestniczą Delegaci Klubów, organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w WMZKol i spełniających warunki zawarte w Regulaminie wyboru Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego.
 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi WMZKol. Adamowi Wadeckiemu.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2019

Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminu wyboru Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego.

 

 1. Przyjmuje się do realizacji Regulaminu wyboru Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Limit delegatów ustala się na:

Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy w Olsztynie – 7 delegatów,

LKK „Warmia” Biskupiec – 6 delegatów,

LUKK PRYM Ełk – 3 delegatów,

MSR Mrągowo – 3 delegatów,

UKK Prostki – 2 delegatów,

UKS „Przyjaźń” Bartoszyce – 2 delegatów,

Wadecki Bike Academy Elbląg – 2 delegatów,

Kolegium Sędziów WMZKol. – 1 delegat.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego uczestniczyć będzie 26 delegatów.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi WMZKol. Januszowi Szczawińskiemu.

REGULAMIN

Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego

§ 1

Delegatem może być każdy pełnoletni członek Klubu wybrany na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§ 2

 1. Mandat Delegata trwa do czasu nowych wyborów. Fakt ten potwierdzony jest w protokóle z Walnego Zabrania Członków.
 2. Mandatu Delegata nie można scedować na osoby trzecie.
 3. Protokół z Walnego Zebrania członków Klubu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2020 r. Brak protokołu skutkuje nieuwzględnieniem Klubu w uczestnictwie w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego.

§ 3

Liczba wybieranych delegatów zależy od:

 1. Pozytywnej weryfikacji Klubu zgodnie z uchwałą nr 2/ 2019 Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przynależności do WMZKol. – 2 delegatów.
 2. Za wydanych minimum 10 licencji rocznie – 1 delegat.
 3. Za zdobycie średnio 20 pkt. we współzawodnictwie Dzieci i młodzieży rocznie – 1 delegat,
 4. Za zorganizowanie minimum 2 imprez rocznie – 1 delegat
 5. Za dobycie medali MP i OOM – 1 delegat,
 6. Za prowadzenie grup U-23 – 1 delegat,
 7. Warunkiem przyznania mandatów delegata jest przynależność do związku od minimum 1 roku.

§ 4

1. Członkowie nadzwyczajni i honorowi uzyskują mandat Delegata bez wyboru, lecz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Mandat delegata otrzymuje Przewodniczący kolegium sędziów przy WMZKol.

 

§ 5

Regulamin został wprowadzony Uchwałą Nr 8/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zgodnie z § 18 pkt. 1 i 2 Statutu WMZKol.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WMZKOL.

Porządek obrad
Walnego Zebrania Delegatów Warmińsko – Mazurskiego Związku Kolarskiego

w dniu 8 lutego 2020 r.
 
 

1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego zebrania.
3.    Powołanie Sekretarza Zebrania.
4.    Przyjęcie Regulaminu obrad.
5.    Przyjęcie porządku Zebrania.
6.    Wybór Komisji Mandatowo-skrutacyjnej.
7.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.    Sprawozdanie Prezesa WMZKol.
9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.    Przyjęcie sprawozdań.
12.    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13.    Wybory Prezesa.
14.    Uchwała w sprawie liczby członków Zarządu.
15.    Wybór Zarządu WMZKol.
16.    Uchwała w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej.
17.    Wybór Komisji Rewizyjnej.
18.    Wystąpienie nowo wybranego Prezesa.
19.    Uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz WMZKol.
20.    Zmiany w statucie WMZKol.
21.    Dyskusja i wolne wnioski.
22.    Zamknięcie zebrania.
 

PROJEKT
Regulamin obrad Walnego Zebrania Delegatów WMZKol.1.    Walne zebranie Delegatów jest najwyższą władzą WMZKol.
2.    Właściwości i kompetencje walnego zebrania określa statut WMZKol.
3.    Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd WMZKol.
4.    Członkowie WMZKol zawiadamiani są o terminie i miejscu obrad nie później niż na 30 dni przed jego odbyciem się, a o porządku i projekcie regulaminu obrad, zmianach w statucie, jeżeli takie nastąpią nie później niż 14 dni przed jego odbyciem.
5.    Walne zebranie otwiera Prezes WMZKol, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.
6.    Kompetencje i obowiązki przewodniczącego:
•    prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
•    przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
•    wybór Sekretarza,
•    stwierdzenie prawomocności zebrania, na podstawie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
•    udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
•    sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
•    ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
•    podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu walnego zebrania,
•    po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał  i zamknięcie  walnego zebrania,
•    sporządzenie i podpisanie protokółu – wspólnie z sekretarzem zebrania;
•    protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery  i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WMZKol.
•    przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego,  jeżeli na walnym zaszły zmiany, które trzeba zgłosić do Sądu.
7.  W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego uczestniczą Delegaci Klubów, organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w WMZKol, wybrani zgodnie z Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego w sprawie Regulaminu wyboru Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego. Każdy z Delegatów posiada prawo do jednego głosu.
8.    Walne zebranie Delegatów dokonuje wyboru władz WMZKol.
9.    Kandydatów do władz WMZKol mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie WMZKol - po uzyskaniu zgody kandydata.
10.    Do  przeprowadzenia  wyborów powołuje się komisję skrutacyjną.
11.    Wybory władz są tajne lub jawne, w zależności od decyzji Walnego Zebrania, następują bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
12. Walne zebranie wybiera zarząd i komisją rewizyjną  – w trybie przewidzianym przez statut WMZKol. Zarząd kieruje działalnością WMZKol, komisja rewizyjna sprawuje nadzór wewnętrzny, dotyczący działań merytorycznych i finansowych.
13. Władze WMZKol konstytuują się w ciągu 7 dni od wyborów.
14.    Walne zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, walne zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.
15.    Głosowania inne niż wybór władz WMZKol odbywają się jawnie.
16.    Na żądanie ¼ liczby Delegatów WMZKol obecnych na walnym zebraniu przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach - objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.
17. Komisja rewizyjna na walnym zebraniu przedstawia wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium /ustępującemu/ zarządowi.
18. Komisja rewizyjna przygotowuje wniosek wcześniej, przed zebraniem - po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał zarządu.
19.    W przypadku braku kworum, przewodniczący wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
20. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie. Nadzwyczajne walne zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
21. Do nadzwyczajnego walnego zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
22.    Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu lub grupy 5 Delegatów WMZKol.
23.    Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania.
24.    Regulamin uchwalony przez walne zebranie w dniu...   2020 wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.